islam4all 应用

Loading...
Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0
islam4all
Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 2.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjak zaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yang dibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatan dengan caramembacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan olehseorang muslim, baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan dirisendiri atau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia dan jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagaipenyakit fizikal, kebatinan serta hati. Ruqyah adalah perubatanyang sudah ada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadi Rasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan Surah Al-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang beriman yang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebut danmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggota badannya.
SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 2.0
islam4all
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya denganmembawa keterangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkanmanusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepadamereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji. Selawat dan salamke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikansirahnya sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semuaaspek kehidupan mereka; kecil dan besar. Syariat yang dibawaBaginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allahmenjadikan risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna,memenuhi keperluan manusia di pelbagai suasana dan zaman. Selawatdan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya yang membawapetunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraanfitrah, kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaranitu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikanrisalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Merekasanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehinggaberjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikanrisalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Merekamemiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hariKiamat. Semoga keredhaan Allah menjadi milik mereka dan miliksesiapa sahaja yang menyintai mereka serta memperjuangkanpanji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.
Panduan Tajwid Lengkap 2.0
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf. Membaca al-Qurandengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membacaal-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitubacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkanmaknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain. 2) Membaca al-Quran denganbertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwiddalam bacaan. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmutajwid.
Tafsir Mimpi 2.0
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam: Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata: Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkanoleh syaitan.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua.Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianyatiada sambungan internet..Semuga Kitasama-sama mendapat manfaat dan jugabarakah dari Allah swt.insyaallah.
Pustaka Ilmu 1.0
islam4all
Pustaka Ilmu merupakan himpunan pautan aplikasi islam dimana denganadanyaaplikasi seperti ini pengguna lebih mudah membuat pencarianaplikasi berkaitan ilmu islam.Demi kepuasan pengguna, aplikasi ini akan sentiasa dikemas kinidengan penambahanaplikasi ilmu yang terbaru..Semoga kita semua mendapat manfaat dariaplikasi ini danmendapat keberkatan dari ALLAH S.W.T...Insyaallah..
Kitab Fathul Baari 1.0
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepadaumat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapatmanfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yangdisusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengansebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakanjulukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan pada harike-4 bulan Muharram tahun866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajab tahun944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun).Beliau adalah seorangulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasahayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebih dari100 kalikhatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmu hadits,yaitu seorang yangmenghafal 100,000 hadits lengkap dengan sanadnya.Setiap hari beliau mengajar haditsdari masjid ke masjid. Di antaraguru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, ImamIbnu Ziyad, ImamJamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz TahirbinHusain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga seorangmuarrikh, yakni ahlisejarah yang terkenal. Beberapa di antarasekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`ilUsul min Haditsir Rasul; kitab yang mengandunghimpunan hadits yangdinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib minal-Khabith mimma Yaduru 'ala Alsinatin Naasi minalHadits; sebuahkitab yang membedakan hadits sahih dengan yang lainnya(sepertidhaif dan maudhu). Qurratul 'Uyun fi Akhbaril Yamanal-Maimun. Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid. FadhailAhl al-Yaman.Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanyadan indah bahasanya.Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syafi’i.dan banyak hal yang bisa dijadikan buktibahwa beliau adalahtermasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni), salahsatunyaadalah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullah saw., AhlulBayt,serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Buku Resepi Istimewa 1.0
islam4all
Buku Resepi Istimewa adalah aplikasi resepi digital bagimemudahkanpengguna merujuk resepi yang dirasakanbersesuaian untuk dimasak danjuga bertukar selera.Kini selera anda dapat dipenuhi, hanyadihujung jari anda..
KALENDAR MALAYSIA 2018 1.0
islam4all
KALENDAR MALAYSIA 2018Kini anda mampu merancang aktiviti sepanjangtahun 2018 andadengan sempurna bersama KALENDER MALAYSIA2018.Dilengkapi dengan ;-Takwim/cuti sekolah 2018-Tarikh gajikakitangan awam
Hadis Sahih Bukhari & Muslim 1.0
islam4all
Hadith adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan danpersetujuan dariNabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupunhukum dalam agama Islam.Hadith dijadikan sumber hukum dalam agamaIslam selainAl-Quran, Ijma dan Qiyas,dimana dalam hal ini,kedudukan hadith merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.Adabanyak ulama periwayat hadith, namun yang sering dijadikanreferensi hadith-hadithnyaada tujuh ulama, Imam Bukhari, ImamMuslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad,Imam Nasa'i danImam Ibnu Majah..
Halal Dan Haram Dalam Islam 1.0
islam4all
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telahAku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telah rela untukmuIslam sebagai agama." (al-Maidah: 3)
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin Abu Fadhli Ahmad binMuhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggapsebagai buku teksyang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahumendalami ilmu tauhid/tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian.Dalamnya mengandungi kata-katahikmat yang boleh dijadikan petunjukjalan menuju Allah s.w.t dan mencapaikeredaan-Nya.
Al-Quran Kitab Samawi Terakhir 1.0
islam4all
Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitab Alqurankepadamu(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjagakitab yangterdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum diantara sesamamereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Janganengkau ikuti nafsumereka yang membelokkan engkau dari kebenaranyang sudah datang padamu.Untuk masing-masing dari kamu semua Kamitetapkan aturan dan jalan.” (Q.S.Al-Maidah:48)
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) 1.0
islam4all
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) adalah aplikasi yang cukupbermanfaatuntuk umat islam. Jadikanlah hidup seharian kitasebagai ibadah.Justeru itu dengan adanya himpunan doa-doa dan zikir ini dapat kitamanfaatkannya setiap masa, saatdan hari yakni kita sentiasa beradadidalam landasan ibadah.Bersama-sama kita mendekatkan diri kepadaALLAh swtkerana kepadanya jua kita akan kembali. Semoga kitamatididalam ibadah dan dibangkitkan dalam raut wajahyangberseri-seri dan mendapat tempat disyurga Allahswt..Insyaallah..
Surah Yasin & Terjemahan 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Pintu Rezeki 2.0
islam4all
Allah (SWT)tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya, sepertifirman-Nya dalam hadis qudsi: “Wahai anak Adam, sempatkanlah untukmenyembah-Ku maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutupkefakiranmu. Jika tidak melakukannya maka Aku akan penuhi tanganmudengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu.” (RiwayatAhmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abu Hurairah r.a.)
Panduan Solat Sempurna 1.0
islam4all
Alhamdulillah..Syukur kepada ALLAH swt, dengan wujudnyaaplikasiPanduan Solat Sempurna ini, kita sama-sama mendapat manfaatdarinya..Ianya juga boleh digunakan secara offline..Aplikasi inidimuatkan dengan:1. Tatacara wudhu2. Rukun solat3. Sifat solatnabi4. Tatacara solat5. Panduan solat pesakit6. Panduan solatsunat7. Solat jamak qasar8. Solat sunat tarawih9. Panduan solatgerhana10. Solat berjemaah11. Wirid dan doa selepas solat12. Doaselepas solat MP313. Surah2 pilihan MP3Semoga dengan panduan inikita dapat memperkukuhkan ibadah kita dan sentiasa mendekatkandiridengan ALLAH swt..insyaallah..
Hukum Sihir & Perdukunan 1.0
islam4all
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal danmenanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama40 hari". (HR Muslim).
Keunggulan Sahsiah Rasulullah 1.0
islam4all
Nabi Muhammad SAW ialah nabi dan rasulterakhirdiutuskan kepada umat manusia hinggalah manusia yangterakhir sebelum berlakunya kiamat. Kerasulan merupakanberita yang mengemparkan dan peristwa yang agung dalamkeedaan yang sungguh luar biasa. Hari perlantikkanyasebagai rasul merupakan berita yang sungguh mengemparkanberbanding berita-berita lain. Oleh itu, sejarah manusiatelah menyaksikan kebangkitan insan bernama Muhammaddalam sebuah masyarakat yang tidak bertamadun menjadiseorang yang teristimewa dan terkenal mempin dunia. Nama‘Muhammad’ sudah cukup untuk menggambarkan bahawaBaginda adalah seorang tokoh agung. Beginda dihiasi denganpelbagai kemuliaan dan budi perketi yang luhur oleh TuhannyaYang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad SAW adalahseorang yang terpuji dan terhebat di sisi Allah SWT. Bagindamerupakan kekasihNya di antara sekian jenis makhluk yangwujud di permukaan bumi ini.
Kisah Sahih Dalam Al-Quran 1.0
islam4all
Kisah Sahih Dalam Al-Quran & Sunnah adalahaplikasi limu yang manaia menceritakan kisah-kisah sahih menurut al-quran dansunnah..Firman Allah,"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu sebagiankisah umat yang telah lalu." (QS. Thaha: 99)"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yangtelah dibinasakan) yang kami ceritakan kepadamu(Muhammad), di antara negeri-negeri itu ada yangmasih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Huud: 100)"Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakankepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu." (QS. Huud: 120)"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."(QS. Yusuf: 3)
Doa Harian 1.0
islam4all
Doa harian merupakan aplikasi yang cukup bermanfaatkhusus buat umatislam juga sebagai panduan sehariandimana dengan doa yang dipohonkepada ALLAH swtsecara tidak langsung kita dapat mendekatkandiridengan-NYA..Semoga dengan adanya aplikasi ini,kita sama-samamendapat manfaat dan mendapatkeredhaan dari-NYA..Insyaallah..
Surah Yaasin MP3 2.0
islam4all
Aplikasi ini dilengkapi dengan: 1- Surah Yaasin MP3 2- BacaanTahlil Lengkap MP3 3- Surah yaasin dan terjemahannya 4- TahlilLengkap 5- Adab-adab membaca Surah Yaasin 6- Fadhilat surah yaasin7- Doa selepas membaca yaasin 8- Kelebihan surah yaasin didalamkehidupan 9- Al-Ma'athurat 10- Panduan Pengurusan Jenazah-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nabi SAW bersabda : ”Sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati,dan hatinya Al Qur’an adalah YASIN, dan siapa yang membaca YASINmaka ALLAH akan mencatat baginya karena bacaannya tersebut sepertimembaca 10 x membaca Al Qur’an” (HR. At Turmudzi/2812 danAlbayhaqi/2359 dari Anas bin Malik, Ad Darimi/3479)
Tanda Hari Qiamat 1.0
islam4all
TANDA-TANDA KIAMATAsyrath as-Sa’ah (tanda-tanda Kiamat) adalahindikasi-indikasiKiamat yang mendahuluinya dan menunjukkankedekatan(waktu)nya.Sementara Kiamat (as-Sa’ah) dapat dipisahkan menjadi 3(tiga)makna,yaitu :Pertama, Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitukematianmanusia.Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadiKiamatpadanya,karena ia masuk ke dalam alam akhirat.Kedua, Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitumeninggalnyagenerasisatu abad tertentu.Ketiga, Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitudibangkitkannyamanusiadari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas(al-jaza’)amalanamalannyadi dunia.
Ruqyah Pendinding Diri MP3 2.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan cara membacakan ayat-ayat suciAl-Qur’an. Ia dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk tujuanpenjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain, daripadapengaruh buruk, pandangan mata manusia dan jin, pengaruh sihir,gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fizikal, kebatinan sertahati. Maksud ruqyah secara istilah adalah al-‘udzah (sebuahperlindungan) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkenapenyakit dan untuk rawatan makhluk halus. Mesti kita banyak dengarcerita-cerita berkaitan dengan Jin dan sihir . Dalam masyarakatmelayu , jin ni lebih dikenali sebagai makhluk halus iaitu makhlukyang tidak dapat dilihat . Perkataan Jin berasal daripada perkataanarab iaitu Jiniy dan Genie dlm bahasa inggeris yang membawa maksudyang tersembunyi / yang tertutup , dlm islam memaksudkan jin inimakhluk yang berakal , berkehendak , sedar, mempunyai kewajipan ,berjasad halus dan hidup dibumi . Dalam sebuah hadis dari AbuTha’labah yang bermaksud : “Jin itu ada tiga jenis iaitu : Jenisyang mempunyai sayap dan terbang di udara, Jenis ular dan jengkingdan Jenis yang menetap dan berpindah-pindah. ” Sihir pula tergolongdalam kejahatan yang tercatat di dalam Al Quran, wujudnya sihir didunia ini adalah sebagai ujian dan cubaan walaupun sihir ini tidakdiredhai oleh Allah SWT dan dilarang untuk melakukannya. Maksudringkasnya ialah, “Suatu perbuatan yang dilakukan dengansyarat-syarat yang tertentu, dibawah keadaan danpersiapan-persiapan yang aneh dengan cara-cara yang misteri. “ Carauntuk mengesan dan atasi gangguan-gangguan ini antaranya ialahmenggunakan Ayat Ruqyah. Ayat Ruqyah ni ialah gabungan dariayat-ayat Al Quran yang boleh digunakan untuk mengesan jin dalambadan atau di rumah kita. Selepas mendengar ayat ini, insyaa Allahdapat menghalau jin yang berada dalam tubuh kita. Penjelasannyaadalah mudah, jin yang berada dalam tubuh kita akan bergerakmelalui saluran darah kita, ayat-ayat ruqyah syariah ini pula amatmustajab dalam menyakiti mereka dan mereka akan kucar-kacir dalamdarah kita lalu menyebabkan degupan jantung kita bertambah kencang.Bagi pesakit-pesakit sihir pula, jin dalam badan akan membuatkankita mengantuk apabila mendengar ayat-ayat Ruqyah syariah ini. Danbagi kes saka, kita akan terasa panas ditengkuk. Keistimewaan ayatini dan simptom yang akan didapati selepas mendengar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Denyutan jantung makin kencang 2. Badan bergegar 3.Ada bendabergerak-gerak bawah kulit 4. Mengantuk/menguap 5. Batuk 6. Gelisah7. Panas di tengkuk Cara menggunakan ayat Ruqyah :------------------------------------------------------ 1. Bagikesihatan diri dan keluarga, pasangkan ayat Ruqyah di dalamrumah/premis perniagaan 3 kali sehari atau pasangkan dari malamsampai pagi. 2. Bagi pesakit gangguan jin, dilarang memasangnya didalam kereta. Kesannya akan mengakibatkan kita mengantuk danmengganggu pemanduan. 3. Bagi anak-anak yang menangis diwaktumalam, anda perlu pasangkan dengan kuat. Insya Allah jin/syaitanakan lari dari mengganggu anak-anak anda. 4. Untuk merawathisteria, sihir, saka dan lambat jodoh, sediakan 3 botol besar airmineral, buka penutupnya dan pasangkan ayat Ruqyah ini 3 kalisebelah air tadi (kira-kira 1 jam 20 minit). Air tadi dibuat minumseteguk untuk 3 kali sehari dan lakukan hari berikutnya sehinggaair tadi habis. Tiap-tiap lepas solat perlu baca ayat Kursi 3 kalidan Al Insyirah 3 kali secara istiqomah. Kemudian sebelah malamnyapula, ayat Ruqyah ini hendaklah dipasang dari malam sampai pagiselama sebulan. 5. Bagi memulihkan rumah/premis perniagaan yangbermasalah, cuma pasangkan 3 kali sehari untuk 3 hariberturut-turut. 6. Jika kita sering mengalami masalah malas danbadan terasa berat, perdengarkan ayat Ruqyah ini 3 kali sehari,insya Allah kita akan cergas dan kembali bersemangat.
Panduan&Tatacara Solat Lengkap 1.0
islam4all
Aplikasi ini adalah sebagai panduansertabimbingankepada mereka bagi mempelajari solat yang sempurna.Insyaallah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudahuntuk kita memperkukuhkan amal ibadat kita.
Panduan Ibadah Umat Islam 1.0
islam4all
Panduan Ibadah Islam adalah aplikasiyangmemberi panduan serta bimbingan kepada umat islamdimana ianya merangkumi dari pelbagai sudut dan aspekmengikutsyariat islam. Selain kita berguru,panduan mudah ini sedikit sebanyak dapat digunakansebagairujukan..Terdapat berbagai panduan didalamaplikasi ini seperti :--solat fardhu dan sunat-puasa-zakat-panduan bermusafir-adab-adab berwuduk-khutbah rasulullah-haji dan umrah-syafaat alquran-hadis-hadis rasulullah-sedekah-zikir-iman-dan berbagai lagi...Semoga panduan mudah dan lengkap ini dapat memberi manfaatkepadasesiapa yang membacanya..Insyaallah..
Panduan Wuduk Dan Solat 2.0
islam4all
Sebuah aplikasi sebagai bahan rujukan tentang tatacara berwuduk danjuga solat lengkap. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat kitasama-sama menjadikan wuduk dan solat kita lebih lebih sempurna danmendapat keberkatan dari-NYA. Insyaa allah..
Bacaan Al-Quran 30 Juzuk mp3 1.0
islam4all
- Bacaan Al-Quran 30 Juzuk mp3 (FULL VERSION)- Aplikasiinimemuatkan 30 juzuk lengkap (114 surah) dengan format mp3.-Kinialunan merdu ayat-ayat suci al-quran hanya dihujung jari anda.-Mudah digunakan (mesra pengguna). Setelah dimuat turun,aplikasiini terus boleh digunakan walaupun tanpa talianinternet.-Jadikanlah ia sebagai halwa telinga anda. Semoga kitasama-samamendapat manfaat daripada aplikasi ini dan barakahdariallah..Insyaa allah.- MENDENGAR BACAAN AL QURAN dengan baikdantenang, dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwayanggelisah dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkanpetunjukALLAH. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah, yangdiberikankepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran denganbaik.Demikian besar MUKJIZAT AL QURAN sebagai wahyu Ilahi, yangtidakbosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya.. Malahansemakinsering orang membaca dan mendengarkannya, semakin terpikathatinyakepada Al-Quran dan bila Al-Quran dibaca dengan lidah yangfasih,dengan suara yang baik dan merdu akan lebih memberi pengaruhkepadajiwa orang yang mendengarkannya dan bertambahimannya...Senaraisurah yang terkandung di dalam aplikasi ini :1.Surah Al-Fatihahmp32. Surah Al-Baqarah mp33. Surah Ali ‘Imran mp34.Surah An-Nisaa’mp35. Surah Al-Maa’idah mp36. Surah Al-An’aam mp37.Surah Al-A’raafmp38. Surah Al-Anfaal mp39. Surah At-Taubah mp310.Surah Yunusmp311. Surah Hud mp312. Surah Yusuf mp313. Surah Ar-Ra’dmp314.Surah Ibrahim mp315. Surah Al-Hijr mp316. Surah An-Nahlmp317.Surah Al-Israa’ mp318. Surah Al-Kahfi mp319. Surah Maryammp320.Surah Taahaa mp321. Surah Al-Anbiyaa’ mp322. Surah Al-Hajjmp323.Surah Al-Mu’minun mp324. Surah An-Nuur mp325. SurahAl-Furqaanmp326. Surah Asy-Syu’araa mp327. Surah An-Naml mp328.SurahAl-Qasas mp329. Surah Al-‘Ankabut mp330. Surah Ar-Rum mp331.SurahLuqman mp332. Surah As-Sajdah mp333. Surah Al-Ahzab mp334.SurahSaba’ mp335. Surah Faatir mp336. Surah Yaasin mp337.SurahAs-Saaffa mp338. Surah Saad mp339. Surah Az-Zumar mp340.SurahAl-Ghafir / Al-Mu’min mp341. Surah Fussilat mp342. SurahAsy-Syuraamp343. Surah Az-Zukhruf mp344. Surah Ad-Dukhaan mp345.SurahAl-Jatsiyah mp346. Surah Al-Ahqaaf mp347. Surah Muhammadmp348.Surah Al-Fath mp349. Surah Al-Hujurat mp350. Surah Qaafmp351.Surah Adz-Dzariyaat mp352. Surah At-Tur mp353. Surah An-Najmmp354.Surah Al-Qamar mp355. Surah Ar-Rahman mp356. SurahAl-Waqi’ahmp357. Surah Al-Hadid mp358. Surah Al-Mujadilah mp359.SurahAl-Hasyr mp360. Surah Al-Mumtahanah mp361. Surah As-Safmp362.Surah Al-Jumu’ah mp363. Surah Al-Munafiquun mp364.SurahAt-Taghabun mp365. Surah At-Talaq mp366. Surah At-Tahrimmp367.Surah Al-Mulk mp368. Surah Al-Qalam mp369. Surah Al-Haaqqahmp370.Surah Al-Ma’arij mp371. Surah Nuh mp372. Surah A-Jin mp373.SurahAl-Muzammil mp374. Surah Al-Muddathir mp375. SurahAl-Qiyaamahmp376. Surah Al-Insaan mp377. Surah Al-Mursalat mp378.SurahAn-Naba’ mp379. Surah An-Naazi’aat mp380. Surah ‘Abasa mp381.SurahAt-Takwiir mp382. Surah Al-Infitar mp383. SurahAl-Mutaffifiinmp384. Surah Al-Insyiqaaq mp385. Surah Al-Burujmp386. SurahAt-Taariq mp387. Surah Al-A’laa mp388. SurahAl-Ghaasyiah mp389.Surah Al-Fajr mp390. Surah Al-Balad mp391. SurahAsy-Syams mp392.Surah Al-Lail mp393. Surah Adh-Dhuha mp394.SurahAl-Insyirah/An-Nasyrah mp395. Surah At-Tin mp396. SurahAl-‘Alaqmp397. Surah Al-Qadr mp398. Surah Al-Baiyinah mp399.SurahAl-Zalzalah mp3100. Surah Al-‘Aadiyaat mp3101. SurahAl-Qari’ahmp3102. Surah At-Takathur mp3103. Surah Al-‘Asr mp3104.SurahAl-Humazah mp3105. Surah Al-Fiil mp3106. Surah Quraisymp3107.Surah Al-Ma’un mp3108. Surah Al-Kauthar mp3109. SurahAl-Kafirunmp3110. Surah An-Nasr mp3111. Surah Al-Masad / Al-Lahabmp3112.Surah Al-Ikhlas mp3113. Surah Al-Falaq mp3114. Surah An-Naasmp3
Surah Al-Baqarah MP3 1.0
islam4all
Aplikasi ini mengandungi surah Al-Baqarah mp3, surahAl-Baqarah,keutamaan surah Al-Baqarah dan khasiatnya dan rahsia disebaliksurah Al-Baqarah.. 1. Sebagaimana yang diketahui bahawaal-Quranmempunyai sebanyak 30 juzuk, 114 surah dan 6236 ayat. Diantarasurah-surah di dalam al-Quran, terdapat satu surah yangpalingpanjang iaitu Surah al-Baqarah. Sebagai umat Islam, kitawajarmenyelami rahsia di sebalik setiap surah dalam al-Quranbagimenghayati isi kandungannya dengan lebih mendalam. ApatahlagiSurah al-Baqarah merupakah surah yang terpanjang di dalamal-Quran,maka setiap individu muslim hendaklah berusaha untukmenyelamirahsia di sebalik isi kandungan surah ini. 2. Surahal-Baqarahmempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan seperti yangdinyatakanoleh beberapa hadis. Antaranya ialah hadis nabi saw yangbermaksud:‘Pelajarilah surah al-Baqarah! kerana mengamalkannyamembawakeberkatan, meninggalkannya akan mengundang penyesalandanahli-ahli sihir tidak berupaya menguasai pembaca surah ini (ataumereka sendiri tidak mampu menghafalnya )’. 3. Imam Muslimpulatelah meriwayatkan hadis nabi saw yang bermaksud:‘Bacalahal-Quran! Kerana ia akan datang pada Hari Kiamat sebagaipemberisyafaat kepada pembacanya. Bacalah dua penyeri iaitusurahal-Baqarah dan Ali Imran kerana kedua-duanya akan datang padaHariKiamat dalam bentuk dua kelompok awan atau seperti duakumpulanburung yang terbang berbaris (menaungi pembacanya ),kedua-duanyaakan berhujah membela pembacanya. Bacalah surahal-Baqarah keranamembacanya membawa keberkatan, meninggalkannyaakan mengundangpenyesalan dan ahli-ahli sihir tidak berupayamenguasai pembacasurah ini.” Semoga kita sama-sama mendapat manfaatdan keberkatandari-Nya...insyaa allah..aamiin..
Surah Al-Kahfi MP3 1.0
islam4all
Kitab suci Al-Qur’an merupakan Qalam Allah SWT yang memilikibahasabegitu tinggi dan tidak diragukan kebenarannya. Setiap ayatyangdisampai melalui malaikat Jibril terhadap Nabi MuhammadSAWmemiliki pesan mendalam dan makna yang bisa diterima olehakal.Setiap surat-surat-Nya memiliki keagungan, manfaat dankeutamaantersendiri. Salah satunya adalah surat Al Kahfi yangmemilikibanyak manfaat dan keutamaan, terlebih jika surat inidibaca padaHari Jumat. Surat Al Kahfi atau juga disebut AshabulKahf merupakansurat golongan Makkiyah atau yang diturunkan di KotaMekkah. Surahini terdiri atas 110 ayat dan bercerita tentangbeberapa orangpemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya.Selain ituterdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini yangsemuanyamengandung pelajaran-pelajaran yang amat berguna bagikehidupanmanusia. Sabda Rasulullah s.a.w.: “Sesiapa yang membacaSurahal-Kahfi pada malam Jumaat maka terpancarlah cahaya diantaranyadan Baitullah.” (Riwayat Al-Baihaqi dari Abi Saidal-Khudri)